Главная Энциклопедия Реакции Блоги Вопросы Форум Ещё
Chemiday Chemiday Авторизация:
22.04.2022, 14:58
Вопрос от zelihovskad

Тести (БАЗА ДАНИХ З БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ)

Рівновага в розчинах електролітів
1. Серед наведених сполук оберіть сильні електроліти:
1 Н2О;
2 NaOH;
3 HCl;
4 H2CO3;
5 MgSO4.
Варіанти відповіді:
А 1, 2 і 3;
Β 2, 3 і 4;
С 1, 3 і 4;
D 1, 3 і 5;
Е 2, 3 і 5.
2. Визначте загальну кількість йонів, які утворюються при дисоціації 30 формульних
кількостей натрій сульфуру, якщо ступінь дисоціації солі 90%:
А 27;
В 60;
С 81;
D 90;
Е 108.
3. Вкажіть сполуки, які вступають в реакцію обміну, яка описується скороченим
йонним рівнянням:
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
A розчинна сіль 1 + луг = нерозчинна основа + розчинна сіль 2;
В нерозчинна сіль 1 + луг = нерозчинна сіль 2 + нерозчинна основа;
С розчинна сіль 1 + нерозчинна основа = розчинна сіль 2 + розчинна основа;
D розчинна сіль 1 + кислота 1 = розчинна сіль 2 + кислота 2;
Е кислота + луг = нерозчинна основа + сіль.
4. Зв’язок між константою дисоціації та ступенем дисоціації слабких електролітів
описується рівнянням
Кд =
α
2
с
1− α
.

Наведене рівняння є математичним виразом ...
А закону розбавлення Оствальда;
В закону Вант-Гоффа;
С закону дії мас;
D йонного добутку води;
Е закону Кольрауша.
5. Вкажіть частинки, які є основами та окисниками у схемах 1 і 2 відповідно до теорії
Бренстеда – Лоурі:
NH3 + H
+ ⇄ NH4
+

(1)

H2O + HCl ⇄ H3O
+ + Cl-
(2)
A основи NH3 і HCl, кислота Н2О;
В основи Н+

і Н2О, кислота ΝΗ3;
С основи NH3 і H2O, кислота НСІ;
D основи Н+

і НCl, кислота ΝΗ3;

E основа NH3, кислоти Н2О і НСІ.
6. Чому дорівнює концентрація йонів Н+

у чистій воді відповідно до рівняння

йонного добутку води
Кw = CH
+ COH
- = 10-14

A 10-7 моль/л;
B > 10-7 моль/л;
C ˂ 10-7 моль/л;
D 1 моль/л;
E 7 моль/л.
7. Вкажіть йони концентрація яких найбільша в плазмі:
А Na+
;
B K
+
;
C Ca2+;
D SO4
2-
;
E HPO4
2-
.

8. Оберіть скорочені йонні рівняння, які доводять амфотерний характер Zn(OH)2:
1 Zn + 2H
+ = Zn2+ + H2↑;
2 Zn(OH)2 + 2OH- = [Zn(OH)4]
2-
;

3 Zn(OH)2 + 2H

+ = Zn2+ + 2H2O;
4 Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)

- = Zn(OH)2↓;
5 Zn(OH)2 + 4OH- = [Zn(OH)6]
4-
.

Варіанти відповіді:
А 1, 2 і 3;
Β 1, 2 і 4;
C 2, 3 і 4;
D 2, 3 і 5;
E 3, 4 і 5.
9. NaНСО3 – питна сода, використовується як антацидний засіб при підвищеній
кислотності шлункового соку. Вкажіть йони які утворюються в результаті повної
дисоціації натрій гідрогенкарбонату:
1 Na+
;
2 H
+
;
3 OH-
;
4 HCO3
-
;
5 CO3
2-
.
Варіанти відповіді:
А 1, 2 і 3;
Β 1, 2 і 4;
C 2, 3 і 4;
D 2, 3 і 5;
E 3, 4 і 5.
10. Проаналізуйте твердження І, ІІ і ІІІ та вкажіть, які з них є вірними:
І. Кислота Льюїса – це частинка, яка є донором електронних пар;
ІІ. Основа - частинка, яка є акцептором електронних пар (приймає електронні
пари);
ІІІ. При взаємодії

АІСІ3 + СІ- = [AlCl4]
-

AlCl3 – кислота Льюїса, СІ-

- основа Льюїса.

А правильне лише І твердження;
В правильне лише ІІ твердження;
С правильне лише ІІІ твердження;
D правильне І і ІІ твердження;
E усі твердження вірні.
11. Константа дисоціації нітратної кислоти дорівнює 5,1 · 10-4

. Обчисліть ступінь

дисоціації ΗΝΟ2 в 0,01 м розчині.
А 2,26 · 10-2
;
В 2,26 · 10-1
;
С 2,26 · 10-3
;
D 1,13 · 10-2
;
Е 1,13 · 10-3
.

12. Вкажіть йонну силу розчину калій сульфату молярна концентрація якого 0,02
моль/кг.
А 0,06;
В 0,04;
С 0,03;
D 0,02;
Е 0,12.
| оценка: 0.0 | голосов: 0


Для комментирования необходима авторизация:ChemiDay не навязывает вам свое мнение. Все что вы делаете - делаете на свой страх и риск.
О сайте | Отзывы и предложения | Обратная связь | Страница в ВК
ChemiDay.com © 2022